Ponuka / Kategórie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je www.cellos.sk zastupený spoločnosťou SANAT HOLDING s.r.o. Bystrická 1, 966 81 Žarnovica, IČO: 44770821, IČ DPH: SK 2022827587 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj služieb a tovaru na internetovej stránke www.cellos.sk

Údaje predávajúceho:

NOVÝ SANAT HOLDING s.r.o.
Bystrická 1
966 81 Žarnovica
IČO: 44770821
IČ DPH: SK 2022827587

e-mail: info(a)cellos(d)sk
telefón: ++421 918 821 471      

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI  so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969
faxl. č.: 048/ 4124 693
e-mail: bb(a)soi(d)sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Bankové spojenie TATRA Banka, číslo účtu 2926873509/1100, IBAN:  SK3511000000002926873509

1.2 Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom eshopu na internetovej stránke www.cellos.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v eshope. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3 Zoznam tovaru na internetovom obchode www.cellos.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

1.5 Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru je konečná. Cena je vrátane DPH.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si koncový zákazník - nepodnikateľ - objednáva prostredníctvom objednávkového formuláru, ktorý zákazníka usmerňuje v jednotlivých krokoch objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Pred nákupom na spoločnosť - právnická osoba - je nutné nás kontaktovať emailom.

3. Podmienky dodania tovaru
Tovar dodávaný prostredníctvom eshopu www.cellos.sk sa zasiela elektronicky na emailovú adresu kupujúceho alebo na korešpodenčnú adresu kupujúceho po obdržaní platby.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
4.1 Obdržaním elektronického obsahu sa automaticky kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu už nie je možné vrátiť predávajúcemu. Avšak v prípade akýchkoľvek problémov bude našou snahou prípadné problémy vyriešiť v prospech zákazníka.

4.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

4.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

4.4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5. Spracovanie osobných údajov
5.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

5.2 Zákazník zodpovedá za správnosť údajov, ktoré poskytol pri registrácií na eshope www.cellos.sk a rovnako aj za správnosť údajov poskytnutých pri vypĺňaní objednávky.

6. Reklamácie
6.1 Zákazníkovi je poskytovaná zákonná 2 ročná záruka pre domáce použitie na všetky druhy služieb a tovaru zakúpených v našom e-shope www.cellos.sk, pokiaľ nie je pri službe uvedená dlhšia záručná lehota. Pri firemnom používaní je záruka 1 rok.

6.2 Pre kladné vybavenie reklamácie je nutné, aby zákazník popísal konkrétny problém a takisto uviedol číslo objednávky, ktoré obdržal pri zakúpení tovaru, svoje kontaktné údaje a skontroloval správnosť údajov, ktoré nám poskytol za účelom reklamácie.

6.3 V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, kde uvediete vadu produktu. Tovar na reklamáciu je nutné poslať na našu adresu.

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.2 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7.4 Kupujúci registrovaním na eshope www.cellos.sk alebo zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Žarnovici 01.01.2018